BUURTBEMIDDELING….een succesvolle aanpak.

Buurtbemiddeling zet zich, door het inzetten van vrijwillige buurtbemiddelaars, in om onenigheid tussen buren of buurtgenoten op te lossen. Zo wordt ongeveer 60% van de problemen die buren melden met hulp van buurtbemiddelaars opgelost.

Burenruzies kunnen bijvoorbeeld ontstaan naar aanleiding van geluidsoverlast door personen, apparaten of dieren; ook parkeerproblemen, groen of rommel op straat kunnen aanleiding zijn tot overlast.

Bij buurtbemiddeling vervullen de vrijwilligers, die de bewoners ondersteunen in het vinden van een oplossing, een essentiële rol. Zij doorlopen een stevige basistraining voordat zij kunnen worden ingezet als bemiddelaar. De allereerste buurtbemiddelaars werden in 2007 geworven binnen de vrijwilligers van de wijkplatforms.

De bemiddelaars stimuleren met hun werkwijze de buren zoveel mogelijk vanuit hun eigen kracht oplossingen te vinden voor de problemen; zij bevorderen de zelfredzaamheid van buren, zodat buren een volgende keer als overlast ervaren wordt, beter weten hoe zij zelf het gesprek met hun buren kunnen aangaan.

Op deze wijze kan het inschakelen van instanties als politie of woningstichting voorkomen worden; als blijkt dat het na een bemiddeling niet lukt om het conflict op te lossen, kunnen deze instanties alsnog worden ingezet.

Geven bewoners uit uw wijk bij u als wijkplatform aan dat zij overlast ervaren van hun buren? Het is van groot belang in een zo vroeg mogelijk stadium van de overlast Buurtbemiddeling aan te bieden. Geef hen daarom het telefoonnummer of e-mailadres van Buurtbemiddeling door. Wij helpen hen graag op weg om er samen met hun buren uit te komen.

Immers, een goede buur is beter dan een verre vriend.

Henk van Veldhuizen, coördinator
Buurtbemiddeling Barneveld/Scherpenzeel
T: 06-10670676
E: buurtbemiddeling@welzijnbarneveld.nl

Voor het vijfde jaar op rij scoort buurtbemiddeling goed. Het oplossingspercentage is onverminderd hoog en stabiel: buurtbemiddeling lost ruim tweederde van de burenruzies succesvol op. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) dit jaar voor de vijfde keer uitvoerde. De benchmark is een geschikt middel om de prestaties van buurtbemiddeling in Nederland vast te leggen en het toont aan dat de aanpak buurtbemiddeling betrouwbaar en effectief is.

Zaken die met buurtbemiddeling worden beslecht zijn onder andere geluidsoverlast van buren (27%), tuin/grondgeschillen (10%) en geluidsoverlast van apparatuur (9%). Politie en woningcorporaties verwijzen bewoners met klachten geregeld door naar buurtbemiddeling. Opvallend is dat het aantal mensen dat buurtbemiddeling zelf benadert sinds 2007 stijgt. Van het totaal aantal aanmeldingen in 2007 kwam 23% direct van bewoners. In 2011 is dit percentage gegroeid naar 32%.

(Vroegtijdige) aanpak woonoverlast

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is sinds 2005 het landelijk aanspreekpunt voor buurtbemiddeling en beheert de aanpak buurtbemiddeling. In die hoedanigheid ondersteunt het CCV professionals bij de organisatie en uitvoering van buurtbemiddeling. Als dat nodig is, verwerkt het CCV nieuwe ontwikkelingen in de samenleving in de aanpak. Zo biedt het CCV met buurtbemiddeling niet alleen een vroegtijdige aanpak voor woonoverlast aan, maar reikt het gemeenten waar zwaardere vormen van woonoverlast voorkomen ook informatie, aanpakken en netwerken aan. Meer informatie over buurtbemiddeling: www.hetccv.nl/buurtbemiddeling. Over woonoverlast: www.hetccv.nl/woonoverlast.